GDPR

Od 25. 5. 2018 je účinné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). V souladu s čl. 13 GDPR si dovolujeme Vás informovat o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů a o právech, která Vám v této souvislosti náleží.

nařízení o ochraně osobních údajů

 

Tyto zásady byly vypracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Při naší práci uplatňujeme vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu

nezbytně nutném pro splnění předmětu smlouvy o poskytování strážních a bezpečnostních služeb nebo realizace předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
oprávněných zájmů správce, zejména uplatnění právních nároků, pokud využití osobních údajů pro tyto účely předem nebo kdykoli v průběhu zpracování neodmítnete (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
nařízení o ochraně osobních údajů

Kategorie osobních údajů

Identifikační, adresní a kontaktní osobní údaje a údaje plynoucí ze smluvního vztahu. Je-li poskytnutí údajů dobrovolné, jste informováni před jejich poskytnutím. Pokud odvoláte svůj souhlas s dobrovolným zpracováním osobních údajů, lze Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze v rozsahu odpovídajícímu právnímu důvodu zpracování.

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy

Po dobu plnění smlouvy a následně do doby uplynutí promlčecích lhůt pro vypořádání závazků z ukončených smluv, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak nebo nám klient k delší době zpracování nedal souhlas.

Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje klientů nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím dle čl. 44 až 50 GDPR.
 
 
nařízení o ochraně osobních údajů

Příjemci, kterým Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny

Zpracovatelé osobních údajů, se kterými máme uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Všichni zpracovatelé Vaše osobní údaje bezpečně zpracovávají Vaše údaje v souladu s GDPR. Dalšími příjemci mohou být jiní správci, a to pouze pokud předání údajů těmto subjektům nařizují obecně závazné právními předpisy a je v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

nařízení o ochraně osobních údajů

Máte tato práva týkající se zpracování osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

V případě, že má klient zájem zjistit, jaké o něm správce zpracovává osobní údaje, má právo získat od správce informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má současně právo získat k těmto osobním údajům přístup. V případě opakované žádosti klienta je správce oprávněn za poskytnutí informace požadovat od klienta přiměřený poplatek, a to formou zálohy, a pokud klient tuto zálohu neuhradí, nebude mu informace poskytnuta.

Právo požadovat vysvětlení

V případě, že by zpracováním osobních údajů klienta správce narušoval ochranu osobního a soukromého života klienta nebo by byly osobní údaje klienta zpracovávány v rozporu s právními předpisy, je klient oprávněn požadovat po správci vysvětlení.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu uděleného klientem, je klient oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo vznést námitku

Klient má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů klienta, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami klienta, je správce povinen zpracování osobních údajů na základě námitky klienta ukončit bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz osobních údajů

V případě, že osobní údaje klienta již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, anebo jsou správcem zpracovávány neoprávněně, má klient právo požadovat jejich výmaz.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že klient nemá zájem o výmaz jeho osobních údajů, ale pouze na dočasném omezení rozsahu zpracování jeho osobních údajů, má právo požadovat po správci omezení zpracování těchto osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných či nepravdivých osobních údajů

V případě, že správce zpracovává o klientovi nepřesné či nepravdivé osobní údaje, má klient právo požadovat jejich opravu. Správce je povinen provést opravu osobních údajů bez zbytečného odkladu, avšak vždy s ohledem na jeho personální a technické možnosti.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě, že má klient zájem na tom, aby správce předal jeho osobní údaje dalšímu subjektu, má právo na přenositelnost údajů k tomuto subjektu. Pokud by však výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nevyhoví správce takové žádosti.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě, že bude klient přesvědčen o tom, že ze strany správce dochází k porušení práva klienta na ochranu soukromí, má právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kontaktní osoba ve věcech ochrany osobních údajů

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, dotazů či připomínek nás laskavě kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře webových stránek.