Pracovník dohledového centra

Zkouška profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra, kód 68-003-H

JIŘINA FRANKOVÁ, autorizace Ministerstva vnitra č.j.: MV-113384-3/OBVV/VO-2014

Jak se přihlásit ke zkoušce?

Podmínkou účasti je podání přihlášky ke zkoušce. Podepsanou přihlášku ke zkoušce odešlete elektronicky na e-mail: zkousky@sabs.cz nebo poštou na adresu:
ZKOUŠKY
JIŘINA FRANKOVÁ
Podnikatelská 553
190 11 Praha 9 – Běchovice
Po obdržení přihlášky Vám pošleme pozvánku ke zkoušce.

Kolik stojí zkouška?

Za provedení zkoušky náleží autorizované osobě úhrada.
Cena zkoušky profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra je stanovena ve výši 1800,- Kč včetně DPH.
Úhradu zkoušky proveďte bankovním převodem na číslo účtu uvedené v přihlášce ke zkoušce. Pokud se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce nedostaví, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně; již zaplacená úhrada se uchazeči nevrací.

Kam se mám na zkoušku dostavit?

Zkouška se koná v Praze 9 – Horních Počernicích, ulice Ve Žlíbku 2483/73, ve Vzdělávacím středisku.

Jak se dostanu na místo?

Pojedete autobusem Pražské integrované dopravy č. 141 do zastávky Ve Žlíbku. Vzdělávací středisko je 550 m od zastávky autobusu. Nebližší vlakové spojení je do zastávky Praha – Horní Počernice.

V případě většího počtu přihlášených uchazečů za Vámi po předchozí dohodě přijedeme.

Kdy se zkouška koná?

Termíny zkoušek profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra:

Další aktuální termíny zkoušek najdete zde

Jak zkouška probíhá?

Zkouška probíhá před zkušební komisí a skládá se v českém jazyce. Komisi tvoří dva zkušební komisaři a předseda zkušební komise. Zkoušku tvoří písemná část a praktická a ústní část. Obě části musí být úspěšně splněny.

Písemný test je soubor otázek a odpovědí, ve kterém vybíráte z možných odpovědí. Skládá se ze 30-ti otázek. K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 24 otázek testu správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní části zkoušky.

V praktické a ústní části zkoušky Pracovní dohledového centra uchazeč řeší čtyři otázky (kompetence). Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci. Výsledné hodnocení zkoušky zní „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence.

Co musím umět k úspěšnému vykonání zkoušky?

K úspěšnému vykonání zkoušky je vhodné samostudium znalostí a dovedností dle Kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací.

Tyto znalosti a dovednosti jsou popsány ve studijním materiálu, který obdržíte zdarma v elektronické podobě po úhradě ceny za konání zkoušky.

Před vykonáním zkoušky profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra je možné absolvovat přípravný kurz ke zkoušce. Cena kurzu je 1800,- Kč včetně DPH. Přípravný kurz v délce trvání 4 hodiny před vykonáním zkoušky se zaměřuje na shrnutí a vysvětlení otázek praktické a ústní části zkoušky.

Co když se nemohu ke zkoušce dostavit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů?

Nemůže-li se uchazeč zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů,
může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky požádat písemně s uvedením důvodů autorizovanou osobu anebo předsedu zkušební komise o stanovení jiného termínu; zmeškání uvedené lhůty může autorizovaná osoba anebo předseda zkušební komise z důvodů hodných zvláštního zřetele prominout. Pokud autorizovaná osoba nebo předseda zkušební komise žádosti vyhoví a stanoví náhradní termín zkoušky, informuje o něm uchazeče i autorizující orgán Ministerstvo vnitra. Pokud navržený termín uchazeči nevyhovuje, stanoví autorizovaná osoba po dohodě s uchazečem jiný termín, nejpozději do 6 týdnů od doručení pozvánky.

Co nesmím ke zkoušce zapomenout?

Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti. Pokud uchazeč průkaz nebo potvrzení nepředloží, nebude ke zkoušce připuštěn. Průkazem totožnosti je občanský průkaz nebo cestovní pas.

Co získám úspěšným vykonáním zkoušky?

Po ukončení zkoušky odborné způsobilosti je uchazeč seznámen s výsledkem zkoušky. Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Osvědčení o získání profesní kvalifikace má neomezenou platnost a je dokladem fyzické osoby splňující odbornou způsobilost pro výkon pracovní činnosti.

Ptejte se na telefonním čísle 602 258 089. SMS zprávy nebudou doručeny.